Professionals - SMART

SMART – Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden

In deze cursus worden duidelijke doelen gesteld aan de hand van SMART en eventueel aangepast.

SIMPEL / SPECIFIEK
Iemand de vaardigheid aanleren om ten minste 30 minuten aaneengesloten te kunnen (hard) lopen om op die mannier zowel de mentale, als de fysieke fitheid te verbeteren. Kan bijna overal uitgevoerd worden, is (nadat de vaardigheid is getraind) goedkoop en kan op elke willekeurig tijdstip uitgevoerd worden omdat een trainingspartner niet noodzakelijk (wel wenselijk) is.

MEETBAAR
Het gestelde doel kan makkelijk worden gecontroleerd door middel van een hardlooptest (fysieke resultaat) en/of afname vragenlijst (mentale resultaat).

ACCEPTABEL
Het vraagt een inspanning van de deelnemer die redelijk genoemd mag worden; 3 keer per week zo'n 30 tot 45 minuten tijdsinvestering.

REALISTISCH
Het lijkt reëel om iemand te mogen verwachten per week 3 keer per week ten minste een halfuur tot veertig minuten tijd te vragen. Tijd die ten goede komt aan hem/haarzelf en een activiteit die direct vanuit huis uitgevoerd kan worden.

TIJDSGEBONDEN
Een cursus runningtherapie start meerdere keren per jaar en er staan maximaal 10 weken per cliënt voor. Binnen deze periode lijkt dit voor de meeste mensen een haalbaar streven.

VASTSTELLEN BEGINSITUATIE

Naast een algemene intake wordt middels de CES-D en 4 DKL vragenlijsten een indruk verkregen van de mentale gesteldheid (zie downloads). Middels een veldtest (Coopertest / UKK wandeltest) wordt de fysieke conditie bepaald.

OPSTELLEN TRAININGSPROGRAMMA

Er wordt een trainingsprogramma op maat gemaakt, waarbij altijd individuele, realistische doelen gesteld worden in samenspraak met de deelnemer.

UITVOEREN VAN HET TRAININGSPROGRAMMA

Er kan worden uitgegaan dat verbetering van het uithoudingsvermogen en de afname van psychische klachten samengaan. Als (hard)lopen minimaal een halfuur wordt volgehouden, volstaat dit om de positieve effecten van runningtherapie te mogen verwachten. Er kan doormiddel van hartslagzones worden gewerkt, maar er kan ook worden uitgegaan van een tempo waarbij iemand nog in staat is te praten. Er wordt individueel met de runningtherapeut (één op één) getraind of in kleine groepen. Bij de groepstraining kunnen alle ‘niveaus’ aanwezig zijn.

NAMETING

Hierbij worden de testen en metingen die bij aanvang zijn gedaan herhaald. Aan de hand van de uitkomsten kunnen conclusies worden getrokken.

EVALUEREN VAN DE RESULTATEN

Door middel van de testresultaten worden de conclusies met betrekking tot verandering van mentale en fysieke gesteldheid inzichtelijk gemaakt.

AFSLUITEN VAN DE BEGELEIDINGSPERIODE

Na afloop van de begeleidingsperiode is het van belang dat de deelnemer in staat is het aangeleerde zelfstandig voort te zetten. Omdat dit individueel bepaald is wordt er een advies op maat gegeven voor voortzetting en zijn er diverse mogelijkheden hiervoor zowel bij Runningtherapie Noord Holland als atletiekverenigingen.

VERWIJZEN

U kunt verwijzen via contact en aanmelding

 

Vorige vorige pagina volgende pagina Volgende

top